Voorjaarsvergadering vrijdag 9 maart

dinsdag 27 februari 2018

Beste leden,


Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor de "Voorjaarsvergadering" van Kc de Boer welke wordt gehouden op vrijdag 9 maart a.s.


Bijgevoegd vinden jullie de agenda. De notulen van de najaarsvergadering en het jaarverslag van de secretaris zijn vooraf aan te vragen via de mail kc.deboer@hotmail.com, deze worden dan in de week voorafgaand aan de vergadering toegezonden via de mail.


Tot ziens op vrijdag 9 maart bij de voorjaarsvergadering Kc de Boer in 't Span, aanvang 19.45.

Agenda:

1 Opening

2 Ingekomen stukken en mededelingen


3 Notulen najaarsvergadering (men is in de gelegenheid om de notulen en het
jaarverslag voor de vergadering door te lezen)

4 Jaarverslag secretaris

5 Jaarverslag penningmeester:
a. Verslag kascommissie/benoeming kascommissie;
b. Realisatie 2017;
c. Begroting 2018.

PAUZE

8 Commissies:
a. Samenvoegen commissies
b. Vacatures:
- Bestuurslid;
- PR/Communicatie commissie;
- Keats commissie.

9 Wedstrijdagenda

10 Mededelingen K.N.K.B.

11 125 jaar KC de Boer

12 Rondvraag

13 Sluiting