Uitslagen slotpartij jeugd KC de Boer

zondag 10 september 2017

D-klasse:
Idwer Vis
Jesse Hiemstra
Daan Maters
Fardau Vis
Ilse van der Galien

C-klasse:
Bauke Jetze Kalsbeek en Yde Bokma
Bram Maters en Elbrich Boonstra

B-klasse:
Sven de Blaauw en Bouke Janse
Jarno Andringa en Rutger Liemburg

A-klasse:
Jelger v.d. Meulen en Demi Broersma
Elske van Straten en Marije Bokma
Marije v.d. Molen en Diede Schouten

fv2
fv3
fv4
fv