Twadde priis foar Jelger van der Meulen yn Tsjom

maandag 6 juli 2015

Ferfolgens keatsten sy moaie partijen en slueten se dy allegear mei winst f. Yn de finale troffen se Rick op e nij, hy wie nei de earste omloop bylotte. De twadde kear koenen sy net nochris winne, dus in moaie 2e priis.

foto