Skoaljongens fdieling Dronryp: Werner, Wilke en Jelger.

maandag 15 juni 2015

In pear busfol dielnimmers, dus opstap bij uitzondering ook in 3 tallen.
W, J en W hiene yn e earste omloop Kimswerd lotte, dus Tineke en ik vreesden, maar de jongens niet. En zowaar: ze kaatsten als leeuwen en vaak op de 6, maar toch 5-4 6/4 verloren. Geweldig gedaan, mar liket fansels wer op neat, earste omloop derf.
Toen in de opstap.
Werner vs Wilke: we koene it oan de list wol foarspelle: Wilke eraf.
Mar it waard let. Werner wn en Jelger wn. Heale finale foar Werner en dy . Slopend. Jelger en dy steand nmer. Op 5 earsten gelyk Werner en dy de 3e priis. Doe de finale. Dy wie iensidich, 5-0. De tsjinstanners fan Jelger en dy wiene tkeatst, dus de krns mocht mei nei Stiens! Machtich moai om as pupil de krns te winnen by de skoaljongensopstap!

20150614_180241
20150614_180325